מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת משפטים תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת משפטים תש"פ

יום ראשון, כ"א שבט: ד"ה ואלה המשפטים תשד"מ – סה"מ שמות ח"ב ע' קצט ואילך

יום שני, כ"ב שבט – הילולא דהרבנית הצדקנית נ"ע: ד"ה ואלה המשפטים תשמ"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' קג ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' קפח ואילך

יום שלישי, כ"ג שבט: ד"ה אם כסף תלוה תשכ"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' קסג ואילך

יום רביעי, כ"ד שבט: ד"ה זה יתנו תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' נג ואילך

יום חמישי, כ"ה שבט: ד"ה כי תשא תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' פה ואילך

יום שישי, כ"ו שבט: ד"ה זה יתנו תשכ"ד – י"ל בקונטרס בפ"ע (תש"פ)

יום ש"ק פ' משפטים, פ' שקלים, ז"ך שבט, מבה"ח אדר: ד"ה זה יתנו תש"מ (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' שפז ואילך; סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' קמו ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט