מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת משפטים תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת משפטים תשפ"ב

יום ראשון, כ"א שבט: ד"ה ואלה המשפטים תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' שז ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' קפ ואילך

יום שני, כ"ב שבט – יום ההילולא של הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע: ד"ה ואלה המשפטים תשמ"א (מוגה בקונטרס כ"ב שבט תשנ"ב – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' קג ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' קפח ואילך

יום שלישי, כ"ג שבט: ד"ה אם כסף תלוה תשכ"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' קסג ואילך

יום רביעי, כ"ד שבט: ד"ה ויראו את אלקי ישראל תשי"ט – סה"מ שמות ח"ב ע' קנה ואילך

יום חמישי, כ"ה שבט: ד"ה ויבוא משה בתוך הענן תשי"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' קמה ואילך

יום שישי, כ"ו שבט: ד"ה ואלה המשפטים תשד"מ – סה"מ שמות ח"ב ע' קצט ואילך

יום ש"ק פ' משפטים, כ"ז שבט, מבה"ח אד"ר: ד"ה לא תהי' משכלה תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' קכה ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט