מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת משפטים-שקלים תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת משפטים-שקלים תשפ"א

יום ראשון, כ"ה שבט: ד"ה ואלה המשפטים תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' קכ ואילך

יום שני, כ"ו שבט: ד"ה ואלה המשפטים תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' קג ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' קפח ואילך

יום שלישי, כ"ז שבט: ד"ה כי תשא תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' ג ואילך

יום רביעי, כ"ח שבט: ד"ה זה יתנו תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' סד ואילך

יום חמישי, כ"ט שבט – ער"ח אדר: ד"ה זה יתנו תשל"ז – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' קכ ואילך

יום שישי, ל' שבט – אדר"ח אדר: ד"ה כי תשא תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' קנ ואילך

יום ש"ק פ' משפטים, א' אדר – בדר"ח: ד"ה כי תשא תשל"א (ויהי בחמשים שנה, מוגה בקונטרס כ"ב שבט תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קעט ואילך; סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' צ ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט