מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מקץ תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מקץ תש"פ

יום ראשון, כ"ד כסלו – ערב חנוכה: ד"ה ויהי מקץ תשל"ג – סה"מ בראשית ח"ב ע' קעו ואילך

יום שני, כ"ה כסלו – א' דחנוכה: ד"ה בכ"ה בכסלו תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ חנוכה ע' רט ואילך

יום שלישי, כ"ו כסלו – ב' דחנוכה: ד"ה ואתה ברחמיך הרבים תשמ"ח (מוגה בקונטרס חנוכה תש"נ, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' צט ואילך; סה"מ חנוכה ע' רסב ואילך

יום רביעי, כ"ז כסלו – ג' דחנוכה: ד"ה נר חנוכה מצוה להניחה תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ חנוכה ע' נח ואילך

יום חמישי, כ"ח כסלו – ד' דחנוכה: ד"ה להבין ענין נרות חנוכה תשכ"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' סג ואילך; סה"מ חנוכה ע' עג ואילך

יום שישי, כ"ט כסלו – ה' דחנוכה, ער"ח טבת: ד"ה רני ושמחי (א) תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ חנוכה ע' קג ואילך

יום שבת קודש פרשת מקץ, ל' כסלו – ו' דחנוכה, אדר"ח טבת: ד"ה רני ושמחי (ב) תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ חנוכה ע' קט ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט