מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מקץ תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מקץ תשפ"ב

יום ראשון, כ"ד כסלו – ערב חנוכה: ד"ה להבין ענין נרות חנוכה תשכ"ו (מוגה בקונטרס חנוכה תשנ"ב – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' סג ואילך; סה"מ חנוכה ע' עג ואילך

יום שני, כ"ה כסלו – א' דחנוכה: ד"ה בכ"ה בכסלו תש"מ – סה"מ חנוכה ע' רט ואילך

יום שלישי, כ"ו כסלו – ב' דחנוכה: ד"ה נר חנוכה מצותה משתשקע החמה תשל"ג – סה"מ חנוכה ע' קכד ואילך

יום רביעי, כ"ז כסלו – ג' דחנוכה: ד"ה ת"ר נר חנוכה תשד"מ – סה"מ חנוכה ע' רלה ואילך

יום חמישי, כ"ח כסלו – ד' דחנוכה: ד"ה רבת את ריבם תשכ"ח – סה"מ חנוכה ע' צג ואילך

יום שישי, כ"ט כסלו – ה' דחנוכה: ד"ה ראיתי והנה מנורת זהב תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ חנוכה ע' קכ ואילך

יום ש"ק פרשת מקץ, אדר"ח טבת – ו' דחנוכה: ד"ה רני ושמחי בת ציון תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ חנוכה ע' רכ ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט