מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מצורע תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מצורע תשע"ט

יום ראשון, ב' ניסן – הילולא דאדנ"ע: ד"ה ביום השני הקריב תשל"ב (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רט ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' פג ואילך

יום שני, ג' ניסן: ד"ה ביום השני הקריב תשל"ה – סה"מ במדבר ח"א ע' ק ואילך

יום שלישי, ד' ניסן: ד"ה להבין ענין הנגעים תשמ"א – סה"מ ויקרא ע' קעג ואילך

יום רביעי, ה' ניסן: ד"ה הודו לה' כי טוב תשכ"ב – סה"מ ראש חודש ע' קצה ואילך

יום חמישי, ו' ניסן: ד"ה מן המיצר תשכ"ו – סה"מ ראש השנה ע' קטו ואילך

יום שישי, ז' ניסן: ד"ה מן המיצר תשל"ח – סה"מ ראש השנה ע' רסד ואילך 

יום ש"ק פ' מצורע, שבת הגדול, ח' ניסן: ד"ה עבדים היינו תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' ט ואילך

סגירת תפריט