מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מטו"מ תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מטו"מ תשפ"א

יום ראשון, כ"ד תמוז: ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"ב (הוצאה שני') ע' תפו ואילך

יום שני, כ"ה תמוז: ד"ה ומקנה רב תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' שסט ואילך

יום שלישי, כ"ו תמוז: ד"ה ומקנה רב תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' שנו ואילך

יום רביעי, כ"ז תמוז: ד"ה אלה מסעי תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' תנג ואילך

יום חמישי, כ"ח תמוז: ד"ה והקריתם לכם ערים תשל"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' תכג ואילך

יום שישי, כ"ט תמוז, ער"ח מנ"א: ד"ה שיר המעלות בשוב ה' תשכ"ז – סה"מ אב-אלול ע' יג ואילך

יום ש"ק פ' מטו"מ, ר"ח מנ"א: ד"ה והי' מידי חודש בחדשו תשל"ז – סה"מ ראש חודש ע' דש ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט