מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מטו"מ (באה"ק: מסעי) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מטו"מ (באה"ק: מסעי) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, כ"ה תמוז: ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות תשכ"ג – י"ל בקונטרס בפ"ע

יום שני, כ"ו תמוז: ד"ה החלצו תשמ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' שעז ואילך

יום שלישי, כ"ז תמוז: ד"ה ומקנה רב תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' שסט ואילך

יום רביעי, כ"ח תמוז: ד"ה אלה מסעי תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' תח ואילך

יום חמישי, כ"ט תמוז – ער"ח מנ"א: ד"ה אלה מסעי תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' תמז ואילך

יום שישי, ר"ח מנ"א: ד"ה אלה מסעי תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' תנג ואילך

יום ש"ק פ' מטו"מ, ב' מנ"א: ד"ה והקריתם לכם ערים תשל"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' תכג ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ"ה תמוז: ד"ה אלה מסעי תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' תח ואילך

יום שני, כ"ו תמוז: ד"ה אלה מסעי תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' תמז ואילך

יום שלישי, כ"ז תמוז: ד"ה זאת הארץ תש"ל – סה"מ במדבר ח"ב ע' תטו ואילך

יום רביעי, כ"ח תמוז: ד"ה אלה מסעי תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' תנג ואילך

יום חמישי, כ"ט תמוז – ער"ח מנ"א: ד"ה אלה מסעי (ב) תשל"ו – סה"מ במדבר ח"ב ע' תמב ואילך

יום שישי, ר"ח מנ"א: ד"ה והקריתם לכם ערים תשל"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' תכג ואילך

יום ש"ק פ' מסעי, ב' מנ"א: ד"ה ויסעו ממרה ויבואו אלימה תשל"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' תכח ואילך

סגירת תפריט