מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מטו"מ (באה"ק: מסעי) תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת מטו"מ (באה"ק: מסעי) תשפ"ב

בחו"ל:

יום ראשון, כ"ה תמוז: ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"ב (הוצאה שני') ע' תפו ואילך

יום שני, כ"ו תמוז: ד"ה החלצו תשמ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' שעז ואילך

יום שלישי, כ"ז תמוז: ד"ה ומקנה רב תש"כ – סה"מ במדבר ח"ב ע' שנ ואילך

יום רביעי, כ"ח תמוז: ד"ה אלה מסעי תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' תנח ואילך

יום חמישי, כ"ט תמוז – ער"ח מנ"א: ד"ה זאת הארץ תש"ל – סה"מ במדבר ח"ב ע' תטו ואילך

יום שישי, ר"ח מנחם אב: ד"ה אלה מסעי תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' תיח ואילך

יום ש"ק פ' מטו"מ, ב' מנ"א: ד"ה וידבר גו' והקריתם לכם ערים תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' שפ ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ"ה תמוז: ד"ה אלה מסעי תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' תנח ואילך

יום שני, כ"ו תמוז: ד"ה אלה מסעי תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' תיח ואילך

יום שלישי, כ"ז תמוז: ד"ה זאת הארץ תש"ל – סה"מ במדבר ח"ב ע' תטו ואילך

יום רביעי, כ"ח תמוז: ד"ה אלה מסעי תשמ"ו – סה"מ במדבר ח"ב ע' תסח ואילך

יום חמישי, כ"ט תמוז – ער"ח מנ"א: ד"ה הללוי' שירו להוי' שיר חדש תשט"ז – סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' קב ואילך

יום שישי, ר"ח מנחם אב: ד"ה והקריתם לכם ערים תשל"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' תכג ואילך

יום ש"ק פ' מסעי, ב' מנ"א: ד"ה וידבר גו' והקריתם לכם ערים תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' שפ ואילך

סגירת תפריט