מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת לך לך תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת לך לך תשפ"ב


יום ראשון, ד' מרחשון: ד"ה ויאמר ה' אל אברם תשמ"א – סה"מ בראשית ח"א ע' קפ ואילך

יום שני, ה' מרחשון: ד"ה לך לך גו' תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' קפה ואילך

יום שלישי, ו' מרחשון: ד"ה ויאמר ה' אל אברם תשמ"ה – סה"מ בראשית ח"א ע' קצא ואילך

יום רביעי, ז' מרחשון: ד"ה לך לך גו' תשמ"ו – סה"מ בראשית ח"א ע' קצה ואילך

יום חמישי, ח' מרחשון: ד"ה לך לך גו' תשמ"ח – סה"מ בראשית ח"א ע' רא ואילך

יום שישי, ט' מרחשון: ד"ה אני הנה בריתי אתך תשד"מ – סה"מ בראשית ח"א ע' קפח ואילך

יום ש"ק פרשת לך לך, יו"ד מרחשון: ד"ה ויאמר ה' אל אברם תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' רפא ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' קעד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט