מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת כי תצא תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת כי תצא תשע"ט

יום ראשון, ח' אלול: ד"ה כי תצא תשכ"ה – סה"מ דברים ח"א (הוצאה שני') ע' שעח ואילך

יום שני, ט' אלול: ד"ה כי תצא תשמ"ה – סה"מ דברים ח"א ע' שלא ואילך

יום שלישי, יו"ד אלול: ד"ה כי תצא תשל"א – סה"מ דברים ח"א ע' שכז ואילך

יום רביעי, י"א אלול: ד"ה שמח תשמח תשמ"ב – סה"מ דרושי חתונה ע' רכ ואילך

יום חמישי, י"ב אלול: ד"ה שמח תשמח תשמ"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' עז ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' ריב ואילך

יום שישי, י"ג אלול: ד"ה שמח תשמח תשמ"ז – סה"מ דרושי חתונה ע' רכג ואילך

יום ש"ק פרשת כי תצא, י"ד אלול: ד"ה לכה דודי תשי"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' מג ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' קב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט