מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת יתרו תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת יתרו תש"פ

יום ראשון, י"ד שבט: ד"ה להבין ענין כתיבת ס"ת תש"ל (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' פט ואילך; סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' ר ואילך

יום שני, ט"ו שבט – ר"ה לאילנות: ד"ה ארבעה ראשי שנים הם תשל"ה – סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' קסד ואילך

יום שלישי, ט"ז שבט: ד"ה וישמע יתרו תשל"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' קד ואילך

יום רביעי, י"ז שבט: ד"ה בחודש השלישי תשל"ד (מוגה בקונטרס כ"ב שבט תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קנה ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' צח ואילך

יום חמישי, ח"י שבט: ד"ה וידבר גו' אנכי תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' עה ואילך

יום שישי, י"ט שבט: ד"ה מזבח אדמה תעשה לי תשמ"א – סה"מ שמות ח"ב ע' קי ואילך

יום ש"ק פ' יתרו, כ' שבט: ד"ה וידבר גו' לאמר תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' פד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט