מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת יתרו תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת יתרו תשפ"ב

יום ראשון, י"ד שבט: ד"ה וישמע יתרו תשמ"ה – סה"מ שמות ח"ב ע' קטו ואילך

יום שני, ט"ו שבט – ראש השנה לאילנות: ד"ה ארבעה ראשי שנים הם תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' קנז ואילך

יום שלישי, ט"ז שבט: ד"ה באתי לגני (ב) תשל"ח – סה"מ באתי לגני ח"ב ע' ערה ואילך

יום רביעי, י"ז שבט: ד"ה וידבר גו' לאמר תשכ"ד – סה"מ שמות ח"ב (הוצאה שני') ע' שלט ואילך

יום חמישי, ח"י שבט: ד"ה בחודש השלישי תשל"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קנה ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' צח ואילך

יום שישי, י"ט שבט: ד"ה מזבח אדמה תעשה לי תשמ"א – סה"מ שמות ח"ב ע' קי-קיא

יום ש"ק פ' יתרו, כ' שבט: ד"ה וכל העם רואים תשד"מ – סה"מ שמות ח"ב ע' קיב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט