מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת יתרו תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת יתרו תשפ"א

יום ראשון, ח"י שבט: ד"ה וישמע יתרו תשמ"ה – סה"מ שמות ח"ב ע' קטו ואילך

יום שני, י"ט שבט: ד"ה בחודש השלישי תשל"ג – סה"מ שמות ח"ב ע' צב ואילך

יום שלישי, כ' שבט: ד"ה וידבר גו' אנכי תש"ל – סה"מ שמות ח"ב ע' עה ואילך

יום רביעי, כ"א שבט: ד"ה וידבר גו' לאמר תש"ל – סה"מ שמות ח"ב ע' פד ואילך

יום חמישי, כ"ב שבט – הילולא של הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע: ד"ה בחודש השלישי תשל"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קנה ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' צח ואילך

יום שישי, כ"ג שבט: ד"ה מזבח אדמה תעשה לי תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' קי-קיא

יום ש"ק פ' יתרו, כ"ד שבט, מבה"ח אדר: ד"ה וישמע יתרו תשל"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' קד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט