מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חיי שרה תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חיי שרה תש"פ

יום ראשון, י"ט מרחשון: ד"ה ויהיו חיי שרה תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' רפ ואילך

יום שני, כ' מרחשון – התחלת שנת הק"ס להולדת כ"ק אדנ"ע: ד"ה ואברהם זקן בא בימים תשל"ז (מוגה בקונטרס כ"ה מרחשון תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' נג ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' של ואילך

יום שלישי, כ"א מרחשון: ד"ה ויהי הוא טרם כילה לדבר תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' שנ ואילך

יום רביעי, כ"ב מרחשון: ד"ה יפה שיחתן תשמ"ה – סה"מ בראשית ח"א ע' שפח ואילך

יום חמישי, כ"ג מרחשון: ד"ה ויצחק בא מבוא תשכ"ב – סה"מ בראשית ח"א ע' רפט ואילך

יום שישי, כ"ד מרחשון: ד"ה פתח ר"י וכו' ויתרון ארץ תשט"ו (מיוסד על ד"ה ויהיו חיי שרה פר"ת – לפני מאה שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' רסג ואילך

יום ש"ק פרשת חיי שרה, כ"ה מרחשון – דידן נצח, מבה"ח כסלו: ד"ה ויהיו חיי שרה תש"ל (מוגה, ויהי בחמשים שנה, מיוסד על ד"ה זה פר"ת – לפני מאה שנה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' יג ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' רחצ ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט