מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חיי שרה תשפ"ג

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חיי שרה תשפ"ג

יום ראשון, י"ט מרחשון: ד"ה ויהיו חיי שרה תשי"ג (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' רנו ואילך

יום שני, כ' מרחשון – יום הולדת אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע: ד"ה ויהיו חיי שרה תשמ"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קמה ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' שנז ואילך

יום שלישי, כ"א מרחשון: ד"ה ואברהם זקן תשל"ג (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' שיב ואילך

יום רביעי, כ"ב מרחשון: ד"ה איתא במדרש כו' אר"א יפה שיחתן תשמ"ח – סה"מ בראשית ח"א ע' תג ואילך

יום חמישי, כ"ג מרחשון: ד"ה ויצחק בא מבוא תשכ"ב – סה"מ בראשית ח"א ע' רפט ואילך

יום שישי, כ"ד מרחשון: ד"ה ויהיו חיי שרה תשמ"ג (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' שעב ואילך

יום ש"ק פרשת חיי שרה, כ"ה מרחשון, מבה"ח כסלו: ד"ה ויהיו חיי שרה תנש"א – סה"מ מלוקט ח"ה ע' סה ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' תו ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט