מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חיי שרה  תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חיי שרה תשפ"ב

יום ראשון, י"ח מרחשון: ד"ה ויהיו חיי שרה תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' רמז ואילך

יום שני, י"ט מרחשון: ד"ה ואברהם זקן תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' רפט ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' שלז ואילך

יום שלישי, כ' מרחשון – יום הולדת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע: ד"ה ויהיו חיי שרה תש"ל (מוגה בקונטרס כ' מרחשון תשנ"ב – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' יג ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' רחצ ואילך

יום רביעי, כ"א מרחשון: ד"ה איתא במדרש יפה שיחתן תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' שו ואילך

יום חמישי, כ"ב מרחשון: ד"ה ויצחק בא מבוא תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' רפט ואילך

יום שישי, כ"ג מרחשון: ד"ה אמר ר' אחא יפה שיחתן תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' שסח ואילך

יום ש"ק פרשת חיי שרה, כ"ד מרחשון, מבה"ח כסלו: ד"ה פתח ר"י כו' ויתרון ארץ תשט"ו – סה"מ בראשית ח"א ע' רסג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט