מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חיי שרה תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חיי שרה תשפ"א

יום ראשון, כ"א מרחשון: ד"ה ויהיו חיי שרה תשמ"ה (מוגה בקונטרס כ' מרחשון תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' נה ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' שפ ואילך

יום שני, כ"ב מרחשון: ד"ה ואברהם זקן תשל"ג – סה"מ בראשית ח"א ע' שיב ואילך

יום שלישי, כ"ג מרחשון: ד"ה ויהי הוא טרם כילה תש"מ – סה"מ בראשית ח"א ע' שנ ואילך

יום רביעי, כ"ד מרחשון: ד"ה אמר ר' אחא יפה שיחתן תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"א ע' שצט ואילך

יום חמישי, כ"ה מרחשון – דידן נצח: ד"ה ואברהם זקן תשל"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' נג ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' של ואילך

יום שישי, כ"ו מרחשון: ד"ה ויהיו חיי שרה תנש"א (מוגה, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' סה ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' תו ואילך

יום ש"ק פרשת חיי שרה, כ"ז מרחשון, מבה"ח כסלו: ד"ה ויהיו חיי שרה תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קמה ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' שנז ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט