מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חוקת תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חוקת תשפ"א

יום ראשון, ג' תמוז – חג הגאולה: ד"ה השם נפשנו בחיים תשח"י (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' סד ואילך

יום שני, ד' תמוז: ד"ה וידבר גו׳ זאת חוקת התורה תשל"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' עז ואילך

יום שלישי,ה' תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' צ ואילך

יום רביעי, ו' תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשמ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' צט ואילך

יום חמישי, ז' תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תשמ"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' קה ואילך

יום שישי, ח' תמוז: ד"ה אז ישיר ישראל תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"ב ע' צד ואילך

יום ש"ק פ' חוקת, ט' תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשכ"ט (מוגה בקונטרס חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שטו ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' ס ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט