מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חוקת (באה"ק: בלק) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חוקת (באה"ק: בלק) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, ד' תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תש"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' פו ואילך

יום שני, ה' תמוז: ד"ה וידבר גו׳ זאת חוקת התורה תשל"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' עז ואילך

יום שלישי, ו' תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' צ ואילך

יום רביעי, ז' תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשמ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' צט ואילך

יום חמישי, ח' תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשכ"ט (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שטו ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' ס ואילך

יום שישי, ט' תמוז: ד"ה אז ישיר ישראל תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"ב ע' צד ואילך

יום ש"ק פ' חוקת, יו"ד תמוז: ד"ה אז ישיר ישראל תשל"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' עג ואילך

באה"ק:

יום ראשון, ד' תמוז: ד"ה כי מראש צורים תשל"ב – סה"מ במדבר ח"ב ע' רלא ואילך

יום שני, ה' תמוז: ד"ה כי מראש צורים תש"כ – סה"מ במדבר ח"ב ע' קנו ואילך

יום שלישי, ו' תמוז: ד"ה מי מנה עפר יעקב תשכ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' קפז ואילך

יום רביעי, ז' תמוז: ד"ה מי מנה עפר יעקב תשל"ג – סה"מ במדבר ח"ב ע' רלה ואילך

יום חמישי, ח' תמוז: ד"ה לא הביט און ביעקב תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' קמח ואילך

יום שישי, ט' תמוז: ד"ה מה טובו תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' רסא ואילך

יום ש"ק פ' חוקת, יו"ד תמוז: ד"ה אראנו ולא עתה תש"ל – סה"מ במדבר ח"ב ע' רכא ואילך

סגירת תפריט