מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חוקת (באה"ק: בלק) תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת חוקת (באה"ק: בלק) תשפ"ב

בחו"ל:

יום ראשון, ד' תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשל"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' עז ואילך

יום שני, ה' תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תש"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' פו ואילך

יום שלישי, ו' תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' צ ואילך

יום רביעי, ז' תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תשמ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' צט ואילך

יום חמישי, ח' תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תשמ"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' קה ואילך

יום שישי, ט' תמוז: ד"ה אז ישיר ישראל תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"ב ע' צד ואילך

יום ש"ק פ' חוקת, יו"ד תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשכ"ט (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שטו ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' ס ואילך

באה"ק:

יום ראשון, ד' תמוז: ד"ה כי מראש צורים אראנו תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' רלא ואילך

יום שני, ה' תמוז: ד"ה כי מראש צורים אראנו תשל"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' רנ ואילך

יום שלישי, ו' תמוז: ד"ה מי מנה עפר יעקב תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' קח ואילך

יום רביעי, ז' תמוז: ד"ה מי מנה עפר יעקב תשח"י – סה"מ במדבר ח"ב ע' קכח ואילך

יום חמישי, ח' תמוז: ד"ה לא הביט און ביעקב תשי"ט – סה"מ במדבר ח"ב ע' קמח ואילך

יום שישי, ט' תמוז: ד"ה כרע שכב כארי תשט"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' קיח ואילך

יום ש"ק פ' חוקת, יו"ד תמוז: ד"ה והי' שארית יעקב תשח"י – סה"מ במדבר ח"ב ע' קמ ואילך


סגירת תפריט