מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וישלח תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וישלח תש"פ

יום ראשון, יו"ד כסלו – חג הגאולה: ד"ה פדה בשלום (א) תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' נ ואילך

יום שני, י"א כסלו: ד"ה פדה בשלום תשכ"ב (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' לג ואילך; סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' ז ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' ס ואילך

יום שלישי, י"ב כסלו: ד"ה וישלח יעקב תשח"י – סה"מ בראשית ח"ב ע' צ ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' רו ואילך

יום רביעי, י"ג כסלו – דידן נצח: ד"ה לכה דודי תשי"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' מג ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' קב ואילך [נדפס גם בקונטרס דרושי חתונה שחילק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בטו"ב כסלו תשנ"ב]

יום חמישי, יום הבהיר י"ד כסלו – צ"א שנה לנישואי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עם (להבחל"ח) הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע: ד"ה אשר ברא ששון ושמחה תשל"ט (מוגה בקונטרס י"ד כסלו תש"נ, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' עט ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' קיד ואילך [נדפס גם בקונטרס דרושי חתונה שחילק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בטו"ב כסלו תשנ"ב]

יום שישי, ט"ו כסלו: ד"ה עם לבן גרתי תשמ"ב – סה"מ בראשית ח"ב ע' קב ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' רב ואילך

יום שבת קודש פרשת וישלח, ט"ז כסלו: ד"ה מרגלא בפומי' תש"מ (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' צג ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' קכח ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט