מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וישלח תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וישלח תשפ"ב

יום ראשון, יו"ד כסלו – חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי: ד"ה פדה בשלום תשכ"ב (ויהי בששים שנה, מוגה בקונטרס יו"ד-י"ד כסלו תשנ"ב – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' לג ואילך; סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' ז ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' ס ואילך

יום שני, י"א כסלו – יום ה"אויפרופעניש" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: ד"ה וכל בניך (א) תשמ"ה – סה"מ דרושי חתונה ע' פו ואילך

יום שלישי, י"ב כסלו: ד"ה וישלח יעקב תשח"י – סה"מ בראשית ח"ב ע' צ ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' רו ואילך

יום רביעי, י"ג כסלו – "דידן נצח", "המלך אינו מעיד": ד"ה לכה דודי תשי"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' מג ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' קב ואילך

יום חמישי, י"ד כסלו – יום נישואי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עם (להבחל"ח) הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע: ד"ה אשר ברא ששון ושמחה תשל"ט (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' עט ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' קיד ואילך

יום שישי, ט"ו כסלו: ד"ה מרגלא בפומי' תשמ"ו – סה"מ דרושי חתונה ע' קלח ואילך

יום ש"ק פרשת וישלח, ט"ז כסלו: ד"ה עם לבן גרתי תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"ב ע' קב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט