מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וישלח תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וישלח תשפ"א

יום ראשון, י"ג כסלו – "דידן נצח", המלך אינו מעיד: ד"ה וישלח יעקב תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ בראשית ח"ב ע' צו ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' עג ואילך

יום שני, יום הבהיר י"ד כסלו – יום נישואי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עם – להבחל"ח – הרבנית נ"ע: ד"ה וכל בניך תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קצא ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' עט ואילך

יום שלישי, ט"ו כסלו: ד"ה מרגלא בפומי' דרבא תש"מ (מוגה בקונטרס י"ד כסלו תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' צג ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' כח ואילך

יום רביעי, ט"ז כסלו: ד"ה פדה בשלום תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' קעא ואילך

יום חמישי, י"ז כסלו: ד"ה פדה בשלום די"ז כסלו תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' שצג ואילך; סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' תא ואילך

יום שישי, ח"י כסלו: ד"ה פדה בשלום די"ט כסלו תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' תה ואילך

יום ש"ק פרשת וישלח, חג החגים ור"ה לחסידות י"ט כסלו: ד"ה פתח אליהו תשט"ו (מוגה בקונטרס י"ט כסלו תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קה ואילך; סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' קז ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט