מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וישב תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וישב תש"פ

יום ראשון, טו"ב כסלו: ד"ה קטנתי תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' רפא ואילך

יום שני, ח"י כסלו: ד"ה פדה בשלום תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' רפט ואילך

יום שלישי, י"ט כסלו – חג הגאולה: ד"ה א"ר אושעיא תשל"ט (מוגה בקונטרס י"ט כסלו תש"נ, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' פט ואילך; סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' שפז ואילך; סה"מ דרושי חתונה ע' קעה ואילך

יום רביעי, כ' כסלו – חג הגאולה: ד"ה פדה בשלום תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' קסא ואילך

יום חמישי, כ"א כסלו: ד"ה פדה בשלום די"ט כסלו תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' שצה ואילך

יום שישי, כ"ב כסלו: ד"ה וישב יעקב תשל"ב – סה"מ בראשית ח"ב ע' קנז ואילך

יום שבת קודש פרשת וישב, כ"ג כסלו: ד"ה וישב יעקב תשמ"ו – סה"מ בראשית ח"ב ע' קעא ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט