מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וישב תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וישב תשפ"ב

יום ראשון, י"ז כסלו: ד"ה פדה בשלום תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' פד ואילך

יום שני, ח"י כסלו: ד"ה ר"ש פתח הנה ישכיל עבדי תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' קפב ואילך

יום שלישי, י"ט כסלו – חג החגים, ר"ה לחסידות: ד"ה פדה בשלום תשכ"ו (מוגה בקונטרס י"ט כסלו תשנ"ב – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' מה ואילך; סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' רכו ואילך

יום רביעי, כ' כסלו – חג הגאולה: ד"ה פדה בשלום תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' שז ואילך

יום חמישי, כ"א כסלו: ד"ה פדה בשלום תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' תי ואילך

יום שישי, כ"ב כסלו: ד"ה וישב יעקב תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ בראשית ח"ב ע' קנז ואילך

יום ש"ק פרשת וישב, כ"ג כסלו: ד"ה שלום רב תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' צט ואילך

[מומלץ במידת הפנאי ללמוד גם במשך השבוע: ד"ה וישב יעקב תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"ב ע' קיד ואילך, וד"ה וישב יעקב תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ בראשית ח"ב ע' קכג ואילך]

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט