מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וירא תשפ"ג

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וירא תשפ"ג

 ראשון, י"ב מרחשון: ד"ה והוא עומד עליהם תשי"ג (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' רה ואילך

יום שני, י"ג מרחשון: ד"ה כי ידעתיו תשל"ו – סה"מ בראשית ח"א ע' ריד ואילך

יום שלישי, י"ד מרחשון: ד"ה וה' אמר המכסה תשל"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' רה ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' רכ ואילך

יום רביעי, ט"ו מרחשון: ד"ה ויטע אשל תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"א ע' רמא ואילך

יום חמישי, ט"ז מרחשון: ד"ה וה' פקד את שרה תשמ"ג (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' רכח ואילך

יום שישי, י"ז מרחשון: ד"ה ויטע אשל תשמ"ח – סה"מ בראשית ח"א ע' רמד ואילך

יום ש"ק פרשת וירא, ח"י מרחשון: ד"ה ואשה אחת תשמ"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' מג ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' רלב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט