מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויקרא תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויקרא תשע"ט

יום ראשון, ג' אדר שני: ד"ה ויקרא אל משה תשמ"ג – סה"מ ויקרא ע' כח ואילך

יום שני, ד' אדר שני: ד"ה אדם כי יקריב תשמ"ב – סה"מ ויקרא ע' כד ואילך

יום שלישי, ה' אדר שני: ד"ה ויקרא אל משה תשל"ו – סה"מ ויקרא ע' יד ואילך

יום רביעי, ו' אדר שני: ד"ה זכור תש"ל – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' רו ואילך

יום חמישי, ז' אדר שני: ד"ה זכור תשל"ג – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' רי ואילך

יום שישי, ח' אדר שני: ד"ה זכור תשל"ו – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' ריח ואילך 

יום ש"ק פ' ויקרא, פ' זכור, ט' אדר שני: ד"ה זכור תשמ"א – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' רכו ואילך

סגירת תפריט