מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויקרא תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויקרא תשפ"א

יום ראשון, ר"ח ניסן: ד"ה ויקרא אל משה תש"מ – סה"מ ויקרא ע' כ ואילך

יום שני, ב' ניסן – יום ההילולא דאדנ"ע: ד"ה אדם כי יקריב תשמ"ב – סה"מ ויקרא ע' כד ואילך

יום שלישי, ג' ניסן: ד"ה ויקרא אל משה תשל"ו – סה"מ ויקרא ע' יד ואילך

יום רביעי, ד' ניסן: ד"ה ויקרא אל משה תשמ"ג – סה"מ ויקרא ע' כח ואילך

יום חמישי, ה' ניסן: ד"ה ויקרא אל משה תשמ"ז – סה"מ ויקרא ע' לו ואילך

יום שישי, ו' ניסן: ד"ה עם זו יצרתי לי תשי"ב – סה"מ ויקרא ע' א ואילך

יום ש"ק פ' ויקרא, ז' ניסן: ד"ה ויקרא אל משה תשל"ב (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רג ואילך; סה"מ ויקרא ע' ו ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט