מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויקרא תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויקרא תש"פ

יום ראשון, כ"ו אדר: ד"ה ויקרא אל משה תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ויקרא ע' כ ואילך

יום שני, ז"ך אדר: ד"ה אדם כי יקריב תשמ"ב – סה"מ ויקרא ע' כד ואילך

יום שלישי, כ"ח אדר: ד"ה ויקרא אל משה תשל"ו – סה"מ ויקרא ע' יד ואילך

יום רביעי, כ"ט אדר – ער"ח ניסן: ד"ה ויקרא אל משה תשמ"ג – סה"מ ויקרא ע' כח ואילך

יום חמישי, א' ניסן – ראש חודש: ד"ה אדם כי יקריב תשמ"ה – סה"מ ויקרא ע' לג ואילך

יום שישי, ב' ניסן – יום ההילולא דאדנ"ע: ד"ה עם זו יצרתי לי תשי"ב – סה"מ ויקרא ע' א ואילך

יום ש"ק פ' ויקרא, ג' ניסן: ד"ה ויקרא אל משה תשל"ב (מוגה בקונטרס ב' ניסן תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רג ואילך; סה"מ ויקרא ע' ו ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט