מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויק"פ-החודש תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויק"פ-החודש תשפ"א

יום ראשון, כ"ג אדר: ד"ה ויקהל משה תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' רצב ואילך

יום שני, כ"ד אדר: ד"ה ויקהל משה תשי"ד – סה"מ שמות ח"ב ע' רעז ואילך

יום שלישי, כ"ה אדר – יום הולדת הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע: ד"ה אלה פקודי תש"ל (מוגה בקונטרס כ"ה אדר תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קצט ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' סה ואילך

יום רביעי, כ"ו אדר: ד"ה אלה פקודי תשכ"ה – סה"מ שמות ח"ב ע' שא ואילך

יום חמישי, כ"ז אדר: ד"ה החודש הזה לכם תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' רכד ואילך

יום שישי, כ"ח אדר: ד"ה החודש הזה לכם (א) תשל"ז – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' רנט ואילך

יום ש"ק פ' ויק"פ, פ' החודש, מבה"ח וער"ח ניסן: ד"ה החודש הזה לכם תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' רפז ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט