מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויקהל תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויקהל תשע"ט

יום ראשון, י"ט אדר א: ד"ה ויקהל משה תשי"ד – סה"מ שמות ח"ב ע' רעז ואילך

יום שני, כ' אדר א: ד"ה ויקהל משה תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' רפד ואילך

יום שלישי, כ"א אדר א: ד"ה ויקהל משה תשמ"א – סה"מ שמות ח"ב ע' רצב ואילך

יום רביעי, כ"ב אדר א: ד"ה כי תשא תשכ"ב – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' עב ואילך

יום חמישי, כ"ג אדר א: ד"ה כי תשא תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' קמ ואילך

יום שישי, כ"ד אדר א: ד"ה זה יתנו תשל"ו – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' קכ ואילך 

יום ש"ק פ' ויקהל, כ"ה אדר א – התחלת שנת הקי"ט להולדת הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע: ד"ה שלום רב תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קצט ואילך; סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' פח ואילך

סגירת תפריט