מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויקהל-פקודי תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויקהל-פקודי תש"פ

יום ראשון, י"ט אדר: ד"ה ויקהל משה תשי"ד – סה"מ שמות ח"ב ע' רעז ואילך

יום שני, כ' אדר: ד"ה החודש הזה לכם (א) תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' ריב ואילך

יום שלישי, כ"א אדר: ד"ה החודש הזה לכם (ב) תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' ריח ואילך

יום רביעי, כ"ב אדר: ד"ה אלה פקודי תש"כ (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' רצו ואילך

יום חמישי, כ"ג אדר: ד"ה אלה פקודי תש"ל (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קצט ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' רכז ואילך 

יום שישי, כ"ד אדר: ד"ה החודש הזה לכם (ב) תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' רפא ואילך

יום ש"ק פ' ויק"פ, פ' החודש, כ"ה אדר, מבה"ח ניסן: ד"ה החודש הזה לכם תשל"ה (מוגה בקונטרס כ"ה אדר תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קצג ואילך; סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' רמו ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט