מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויצא תשפ"ג

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויצא תשפ"ג

יום ראשון, ג' כסלו: ד"ה ויצא יעקב תשכ"ו – סה"מ בראשית ח"ב ע' נא ואילך

יום שני, ד' כסלו: ד"ה והי' זרעך כעפר הארץ תשכ"ב – סה"מ בראשית ח"ב ע' לח ואילך

יום שלישי, ה' כסלו: ד"ה ושבתי בשלום תשכ"ב – סה"מ בראשית ח"ב ע' כז ואילך

יום רביעי, ו' כסלו: ד"ה ושבתי בשלום תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"ב ע' פא ואילך

יום חמישי, ז' כסלו: ד"ה וישכם לבן בבוקר תשמ"ח – סה"מ בראשית ח"ב ע' פו ואילך

יום שישי, ח' כסלו: ד"ה אתה אחד תשמ"ב (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תיג ואילך; סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' סג ואילך

יום שבת קודש פרשת ויצא, ט' כסלו – הולדת והילולא אדהאמ"צ: ד"ה פדה בשלום תשמ"ג (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' סט ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט