מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויצא תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויצא תשפ"ב

יום ראשון, ג' כסלו: ד"ה והי' זרעך כעפר הארץ תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ בראשית ח"ב ע' לח ואילך

יום שני, ד' כסלו: ד"ה ושבתי בשלום תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ בראשית ח"ב ע' מז ואילך

יום שלישי, ה' כסלו: ד"ה ושבתי בשלום תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"ב ע' פא ואילך

יום רביעי, ו' כסלו: ד"ה ושבתי בשלום תשל"ח (מוגה) (ס"א-יד) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קנז ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' נז ואילך

יום חמישי, ז' כסלו: ד"ה ושבתי בשלום תשל"ח (מוגה) (סט"ו-כח) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קסט ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' ע ואילך

יום שישי, ח' כסלו: ד"ה אחה אחד תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' כד ואילך

יום ש"ק פרשת ויצא, ט' כסלו – יום הולדת ויום הילולא של אדמו"ר האמצעי: ד"ה אתה אחד תשמ"ב (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תיג ואילך; סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' סג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט