מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויצא תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויצא תשפ"א

יום ראשון, ו' כסלו ד"ה והי' זרעך כעפר הארץ תשכ"ב – סה"מ בראשית ח"ב ע' לח ואילך

יום שני, ז' כסלו: ד"ה ושבתי בשלום תשכ"ב – סה"מ בראשית ח"ב ע' מז ואילך ואילך

יום שלישי, ח' כסלו: ד"ה ושבתי בשלום תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"ב ע' פא ואילך

יום רביעי, ט' כסלו – יום ההולדת ויום ההילולא של אדהאמ"צ: ד"ה פדה בשלום דיו"ד כסלו תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קפא ואילך; סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' נד ואילך

יום חמישי, יו"ד כסלו – חג הגאולה: ד"ה פדה בשלום דש"פ ויצא תשמ"ו (מוגה בקונטרס ט'-יו"ד כסלו תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' פג ואילך; סה"מ יו"ד-י"ט כסלו ע' עה ואילך

יום שישי, י"א כסלו: ד"ה וישכם לבן בבוקר תשמ"ח – סה"מ בראשית ח"ב ע' פו ואילך

יום ש"ק פרשת ויצא, י"ב כסלו: ד"ה ויצא יעקב תשכ"ו – סה"מ בראשית ח"ב ע' נא ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט