מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וילך תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וילך תש"פ


יום ראשון, כ"ט אלול – יום הולדת הצ"צ, ערב ר"ה: ד"ה יו"ט של ר"ה דליל ער"ה תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' רפג ואילך

יום שני, א' דראש השנה: ד"ה וביום שמחתכם תש"מ (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' שלז ואילך; סה"מ ראש השנה ע' רפט ואילך

יום שלישי, ב' דראש השנה: ד"ה ובחודש השביעי תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' קסב ואילך

יום רביעי, ג' תשרי – צום גדלי', יהפך לשמחה: ד"ה איתא בסוף מנחות תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' קסב ואילך

יום חמישי, ד' תשרי: ד"ה שובה ישראל תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' נב ואילך

יום שישי, ה' תשרי: ד"ה שובה ישראל תש"מ (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' שמה ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קמב ואילך

יום ש"ק פרשת וילך, שבת שובה, ו' תשרי – הילולא של הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה, אמו של יבלחט"א כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: ד"ה שובה ישראל (א) תשל"ז (מוגה בקונטרס וא"ו תשרי תש"נ, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' ג ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קי ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט