מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וילך תשפ"ג

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וילך תשפ"ג

יום ראשון, כ"ט אלול – ערב ראש השנה: ד"ה זה היום תחילת מעשיך תשל"ג (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' קפט ואילך

יום שני, א' תשרי – יום א' דר"ה: ד"ה יו"ט של ר"ה תשמ"ג (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תכא ואילך; סה"מ ראש השנה ע' שלו ואילך

יום שלישי, ב' תשרי – יום ב' דר"ה: ד"ה אדון עולם תשמ"ג (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תכט ואילך; סה"מ ראש השנה ע' שדמ ואילך

יום רביעי, ג' תשרי – יהפך לשמחה: ד"ה היום הרת עולם תשי"ג (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' ו ואילך

יום חמישי, ד' תשרי: ד"ה יבחר לנו תשכ"ג (מוגה, ויהי בששים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' ג ואילך; סה"מ ראש השנה ע' צג ואילך

יום שישי, ה' תשרי: ד"ה שובה ישראל (א) תשל"ג (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' פד ואילך

יום ש"ק פרשת וילך, שבת שובה, ו' תשרי – יום ההילולא של הרבנית חנה נ"ע: ד"ה שובה ישראל (ב) תשל"ג (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' פח ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט