מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וילך תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וילך תשפ"ב

יום ראשון, כ"ח אלול: ד"ה טוב טעם ודעת תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' פו ואילך

יום שני, כ"ט אלול – ער"ה, יום הולדת הצ"צ: ד"ה היום הרת עולם תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' קעד ואילך

יום שלישי, יום א' דר"ה תשפ"ב: ד"ה זה היום תחלת מעשיך תשמ"ב (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' שטז ואילך

יום רביעי, יום ב' דר"ה: ד"ה והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול תשכ"ח (מוגה בקונטרס ר"ה תשנ"ב – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' ג ואילך; סה"מ ראש השנה ע' קכט ואילך

יום חמישי, ג' תשרי – צום גדלי', יהפך לשמחה: ד"ה והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' שכז ואילך

יום שישי, ד' תשרי: ד"ה שובה ישראל תשל"ח – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קכז ואילך

יום ש"ק פרשת וילך, שבת שובה, ה' תשרי: ד"ה שובה ישראל תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קנח ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט