מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת האזינו תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת האזינו תשפ"ב

יום ראשון, ו' תשרי – יארצייט הרבנית חנה נ"ע: ד"ה כנשר יעיר קנו תשל"ח – סה"מ דברים ח"ב ע' רעא ואילך

יום שני, ז' תשרי: ד"ה שובה ישראל תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' לג ואילך

יום שלישי, ח' תשרי: ד"ה שובה ישראל תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' עה ואילך

יום רביעי, ט' תשרי – ערב יוהכ"פ: ד"ה שובה ישראל תשל"ה – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' צט ואילך

יום חמישי, יום הקדוש, יום הכיפורים: ד"ה להבין כו' שדורות הראשונים תשכ"ד – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' ריב ואילך

יום שישי, י"א תשרי – "בשם השם": ד"ה כי חלק ה' עמו תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' רסג ואילך

יום ש"ק פרשת האזינו, י"ב תשרי: ד"ה כנשר יעיר קנו תשמ"ב (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תז ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' רעז ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט