מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויחי תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויחי תשפ"א

יום ראשון, י"ב טבת: ד"ה ויחי יעקב תשכ"ז – סה"מ בראשית ח"ב ע' רכו ואילך

יום שני, י"ג טבת: ד"ה ויחי יעקב תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"ב ע' רמז ואילך

יום שלישי, י"ד טבת: ד"ה ואני נתתי לך שכם אחד תשל"ב – סה"מ בראשית ח"ב ע' רלג ואילך

יום רביעי, ט"ו טבת: ד"ה יהודה אתה תש"ל – סה"מ בראשית ח"ב ע' רל ואילך

יום חמישי, ט"ז טבת: ד"ה כמה מעלות טובות תשח"י – סה"מ פסח ח"א ע' עד ואילך [בביאור הפסוק "בן פורת יוסף גו'"]

יום שישי, י"ז טבת: ד"ה יהודה אתה תשמ"ו – סה"מ בראשית ח"ב ע' רמד ואילך

יום ש"ק פ' ויחי, י"ח טבת: ד"ה יהודה אתה תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' רצט ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' רלט ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט