מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויגש תשפ"ג

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויגש תשפ"ג

יום ראשון, א' טבת – בדר"ח, ז' דחנוכה: ד"ה וידבר גו' בהעלותך תשי"ג (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ חנוכה ע' ט ואילך

יום שני, ב' טבת – "זאת חנוכה": ד"ה ביום השמיני גו' תשמ"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קט ואילך; סה"מ חנוכה ע' רמט ואילך

יום שלישי, ג' טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשמ"ו – סה"מ בראשית ח"ב ע' ריב ואילך

יום רביעי, ד' טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשל"ד – סה"מ בראשית ח"ב ע' רג ואילך

יום חמישי, יום הבהיר ה' טבת – "דידן נצח": ד"ה ויגש אליו יהודה תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קיז ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' רז ואילך

יום שישי, ו' טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשמ"ח – סה"מ בראשית ח"ב ע' רכב ואילך

יום שבת קודש פרשת ויגש, ז' טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשכ"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קכז ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' קפא ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט