מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויגש תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויגש תשפ"ב

יום ראשון, בדר"ח טבת – ז' דחנוכה: ד"ה ת"ר מצות נר חנוכה תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' יז ואילך; סה"מ חנוכה ע' קעה ואילך

יום שני, ב' טבת – זאת חנוכה: ד"ה מצותה משתשקע החמה תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' כה ואילך; סה"מ חנוכה ע' קפג ואילך

יום שלישי, ג' טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קיז ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' רז ואילך

יום רביעי, ד' טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשל"ד – סה"מ בראשית ח"ב ע' רג ואילך

יום חמישי, יום הבהיר ה' טבת – דידן נצח: ד"ה ודוד עבדי תשל"ב (ויהי בחמשים שנה, מוגה בקונטרס ה' טבת תשנ"ב – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' עז ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' קצד ואילך

יום שישי, ו' טבת: ד"ה ועבדי דוד תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"ב ע' ריט ואילך

יום ש"ק פרשת ויגש, ז' טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשכ"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קכז ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' קפא ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט