מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויגש תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ויגש תשפ"א

יום ראשון, יום הבהיר ה' טבת – "דידן נצח": ד"ה ויגש אליו יהודה תשכ"ה (מוגה בקונטרס ה' טבת תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קכז ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' קפא ואילך

יום שני, ו' טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשכ"ט – סה"מ בראשית ח"ב ע' קצ ואילך

יום שלישי, ז' טבת: ד"ה ודוד עבדי תשל"ב (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' עז ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' קצד ואילך

יום רביעי, ח' טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשל"ד – סה"מ בראשית ח"ב ע' רג ואילך

יום חמישי, ט' טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קיז ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' רז ואילך

יום שישי, עשרה בטבת – יהפך לשמחה: ד"ה ועבדי דוד תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"ב ע' ריט ואילך

יום ש"ק פרשת ויגש, י"א טבת: ד"ה ויגש אליו יהודה תשמ"ו – סה"מ בראשית ח"ב ע' ריב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט