מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ואתחנן תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ואתחנן תשפ"ב

יום ראשון, יו"ד מנ"א – יהפך לשמחה: ד"ה איכה תשל"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קיט ואילך; סה"מ אב-אלול ע' כד ואילך

יום שני, י"א מנ"א: ד"ה בונה ירושלים ה' תשכ"ט – סה"מ אב-אלול (הוצאה שני') ע' רעח ואילך

יום שלישי, י"ב מנ"א: ד"ה ואתחנן אל ה' תשכ"ה – סה"מ דברים ח"א (הוצאה שני') ע' שע ואילך

יום רביעי, י"ג מנ"א: ד"ה נחמו נחמו עמי תשכ"ח – סה"מ דברים ח"א ע' פו ואילך

יום חמישי, י"ד מנ"א: ד"ה ושננתם לבניך תשל"ח – סה"מ דברים ח"א ע' צז ואילך

יום שישי, חמשה עשר באב: ד"ה תנן כו' לא היו יו"ט לישראל כט"ו באב כו' תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ אב-אלול ע' נד ואילך

יום ש"ק פ' ואתחנן, שבת נחמו, ט"ז מנ"א: ד"ה נחמו נחמו עמי תשמ"ה – סה"מ דברים ח"א ע' קי ואילך

סגירת תפריט