מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ואתחנן תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ואתחנן תשפ"א

יום ראשון, ט' מנחם אב – יום הולדת משיח צדקנו, יהפך לשמחה: ד"ה איכה ישבה בדד תשל"א (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קיט ואילך; סה"מ אב-אלול ע' כד ואילך

יום שני, יו"ד מנחם אב: ד"ה קץ שם לחושך תשכ"ד (מוגה בקונטרס חמשה עשר באב תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שכט ואילך; סה"מ אב-אלול ע' טו ואילך

יום שלישי, י"א מנחם אב: ד"ה בונה ירושלים ה' תשכ"ט – סה"מ אב-אלול (הוצאה שני') ע' רעח ואילך

יום רביעי, י"ב מנחם אב: ד"ה נחמו נחמו עמי תשל"ז – סה"מ דברים ח"א ע' צב ואילך

יום חמישי, י"ג מנחם אב: ד"ה לא היו יו"ט לישראל כט"ו באב תשל"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רמא ואילך; סה"מ אב-אלול ע' לז ואילך

יום שישי, י"ד מנחם אב: ד"ה נחמו נחמו עמי תשמ"ה – סה"מ דברים ח"א ע' קי ואילך

יום ש"ק פ' ואתחנן, שבת נחמו, חמשה עשר באב: ד"ה נחמו נחמו עמי תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' קה ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט