מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ואתחנן תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ואתחנן תש"פ

יום ראשון, ה' מנ"א – הילולא של האריז"ל החי: ד"ה ואתחנן אל ה' תשכ"ה – סה"מ דברים ח"א (הוצאה שני') ע' שע ואילך

יום שני, ו' מנ"א: ד"ה נחמו נחמו תשכ"ח – סה"מ דברים ח"א ע' פו ואילך

יום שלישי, ז' מנ"א: ד"ה קץ שם לחושך תשכ"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שכט ואילך; סה"מ אב-אלול ע' טו ואילך

יום רביעי, ח' מנ"א: ד"ה זכור ה' מה הי' לנו תשל"ג – סה"מ אב-אלול ע' לב ואילך

יום חמישי, ט' מנ"א – יהפך לשמחה: ד"ה איכה תשל"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קיט ואילך; סה"מ אב-אלול ע' כד ואילך

יום שישי, יו"ד מנ"א: ד"ה ושננתם לבניך תשל"ח – סה"מ דברים ח"א ע' יז ואילך

יום ש"ק פ' ואתחנן, שבת נחמו, י"א מנ"א: ד"ה גדול יהי' כבוד הבית תשכ"ב (מוגה בקוטרס שבת נחמו תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שלג ואילך; סה"מ אב-אלול ע' א ואילך

סגירת תפריט