מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וארא תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וארא תש"פ

יום ראשון, כ"ב טבת: ד"ה לכן אמור לבנ"י תשח"י – סה"מ שמות ח"א ע' קיב ואילך

יום שני, כ"ג טבת: ד"ה הוא אהרן ומשה תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' קנא ואילך

יום שלישי, כ"ד טבת – יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן: ד"ה וידבר אלקים אל משה תשל"ב (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קכט ואילך; סה"מ שמות ח"א ע' קס ואילך

יום רביעי, כ"ה טבת: ד"ה ויאמר גו' קח את מטך תשמ"א – סה"מ שמות ח"א ע' רא ואילך

יום חמישי, כ"ו טבת: ד"ה וארא אל אברהם תשמ"ה – סה"מ שמות ח"א ע' רטו ואילך

יום שישי, כ"ז טבת: ד"ה וארא אל אברהם תשל"ד – סה"מ שמות ח"א ע' קסט ואילך

יום ש"ק פ' וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט: ד"ה וארא אל אברהם תשל"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קלז ואילך; סה"מ שמות ח"א ע' קעד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט