מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וארא תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת וארא תשפ"ב

יום ראשון, כ"ב טבת: ד"ה וידבר גו' וארא תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' צא ואילך

יום שני, כ"ג טבת: ד"ה וארא אל אברהם תשל"ח – סה"מ שמות ח"א ע' קפד ואילך

יום שלישי, כ"ד טבת – יום ההילולא של אדמו"ר הזקן: ד"ה וידבר אלקים אל משה תשל"ב (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קכט ואילך; סה"מ שמות ח"א ע' קס ואילך

יום רביעי, כ"ה טבת: ד"ה וארא אל אברהם תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' קסד ואילך

יום חמישי, כ"ו טבת: ד"ה וארא אל אברהם תשל"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קלז ואילך; סה"מ שמות ח"א ע' קעד ואילך

יום שישי, כ"ז טבת: ד"ה וארא אל אברהם תשמ"ה – סה"מ שמות ח"א ע' רה ואילך

יום ש"ק פ' וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט: ד"ה וידבר גו' וארא תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' רה ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט