מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת האזינו תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת האזינו תש"פ


יום ראשון, ז' תשרי: ד"ה שובה ישראל (ב) תשל"ז (מוגה בקונטרס שבת תשובה-מוצאי יוהכ"פ תש"נ, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' יג ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קיח ואילך

יום שני, ח' תשרי: ד"ה שובה ישראל תשמ"ג – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קסד ואילך

יום שלישי, ט' תשרי, ערב יוהכ"פ: ד"ה שיר המעלות תשמ"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קטו ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קצו-ז

יום רביעי, יום הכיפורים: ד"ה וכל אדם לא יהי' באוהל מועד תשכ"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' טו ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' רב ואילך

יום חמישי, י"א תשרי – "בשם השם": ד"ה כי חלק הוי' עמו תשל"ה – סה"מ דברים ח"ב ע' רסז ואילך

יום שישי, י"ב תשרי: ד"ה כי חלק הוי' עמו תשל"ב – סה"מ דברים ח"ב ע' רסג ואילך

יום ש"ק פרשת האזינו, י"ג תשרי – הילולא של אדמו"ר מהר"ש: ד"ה כנשר יעיר קנו תשמ"ו – סה"מ דברים ח"ב ע' רפא ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט